หน้าแรก > ศูนย์ถันยรักษ์ > ประวัติศูนย์ถันยรักษ์
 
 
ประวัติศูนย์ถันยรักษ์
 
มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ตั้งศูนย์ถันยรักษ์ โดยความร่วมมืออย่างดียิ่ง ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2538 มี ศ.เกียรติคุณ น.พ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีฯ ในเวลานั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 
   
 
1. ให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรคเต้านมที่ครบวงจร คือ เมื่อตรวจด้วยเครื่อง Mammogram แล้วจำเป็นต้องทำ Ultrasound เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือต้องทำการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อนำมาตรวจวินิจฉัยทางพยาธิ โดยวิธี Stereotactic Needle Core Biopsy หรือวิธี Ultrasound Needle Core Biopsy หรือวิธี Mammotome ช่วยให้ผู้บริการได้รับความสะดวก (One Stop Service)
 
 
2. อบรมให้ความรู้การตรวจและวินิจฉัยเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram แก่รังสีแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค และบุคลากรทางการแพทย์
 
 
3. เผยแพร่ข่าวสารและความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และการป้องกันแก่แพทย์ และประชาชนทั่วไป โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
 
 
ศูนย์ถันยรักษ์เริ่มต้นเปิดให้บริการ ณ ชั้นพื้นดิน อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย ศ.คลินิก น.พ.ปิยะสกล สลกสัตยาทร ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยให้ใช้พื้นที่ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นที่ทำการศูนย์ถันยรักษ์ใหม่ เพื่อรองรับผู้มาตรวจที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความพร้อมทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล และมีระบบควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ (QC & QA System) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย รวมทั้งมีรังสีแพทย์ พยาบาล และจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการบริการอย่างมีคุณภาพ จึงทำให้ปัจจุบันศูนย์ถันยรักษ์มีผู้มาใช้บริการกว่า 150,000 คน และได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนส่งแพทย์ และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค เข้ามาศึกษาและดูงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งที่ผ่านมามูลนิธิถันยรักษ์ฯ ได้จัดประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่แพทย์และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศทุกครั้ง
 
มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
195 วังสระปทุม ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2411-5657-9 , 0-2412-2652-3 โทรสาร 0-2412-8228
 
Professional Standard By
Copyright © 2009, All Rights Reserved | http://www.thanyarak.or.th
Synerry Corporation (Thailand) Co., Ltd.