หน้าแรก > ศูนย์ถันยรักษ์ > แพทย์
 
 
 
รังสีแพทย์ประจำศูนย์
 
01   แพทย์หญิงวรนุช ตั้งเจริญเสถียร
02   แพทย์หญิงพัชราวดี โตวรรณสูตร
03   แพทย์หญิงอลิศา ธรรมรัตน์
04   แพทย์หญิงทิชากร ศรีอนุชาต
05   แพทย์หญิงณัฎฐินี ตรีทิพย์วาณิชย์
06   แพทย์หญิงณัฏฐิกา ทีปประสาน
07   แพทย์หญิงสุรีย์พร มยุระสาคร
 
เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค ซึ่งผ่านหลักสูตรอบรมกับผู้เชี่ยวชาญ Mammogram หรือเรียกว่า Mammographer
 
01   นางสาวอสมา วัชรอุดมการ
02   นางสาวชนาภา ทุเรทพล
03   นางสาวสุสินี วงษ์สมตระกูล
04   นางสาวนัฐพร เอกหาญกมล
05   นางสาวทิฆัมพร ฮุ่งหวล
06   นางสาวพัชราภรณ์ สุดจิตร
07   นางสาวสมพร ชาวทองหลาง
08   นางสาวกัลยานี เขียวเกษม
09   นางสาววิไลวรรณ ฤทธิยูง
10   นางสาววัชราภรณ์ คำอิ่น
11   นางสาวอารยา สาตร์เพ็ชร
 
เจ้าหน้าที่ห้องอัลตราซาวน์
 
01   นางกุลจรีย์ พันธุ์เณร
02   นางสาวสุวรรณา โคกจันทร์
03   นางสาวลินดา ล้วนแก้ว
 
 
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
 
01   นางลักษิกา เตชะวิบูลย์ผล
02   นางสาววัชรินทร์ ประเสริฐยั่งยืน
03   นางสาวสิริลักษณ์ พานิช
04   นางสาวลดาวัลย์ วงษ์พราหมณ์
 
เจ้าหน้าที่ฟิล์มและผล
 
01   นางสาวอนัญญา แก้วเล็ก
02   นางสาวนันทนา ไทยเกษม
03   นางสาวแสงสุภา รักษาชื่อ
04   นางสาวนริศรา ศรีฉ่อง
 
พนักงานธุรการ
 
01   นางสาวสุนิสา พัดมา
02   นางสาวสุวรรณา เทียนธรรม
03   นางสาวกาญจนา ไหวดี
04   นางสาวพิณทิพย์ โชติเสน
05   นางกานดาพร วศินโยธิน
06   นางสาวกาญจนา กลิ่นสอน
07   นางสุชานาฎ ทะสุวรรณ
08   นายธวัชชัย แก้วอำพันธ์
09   นางยุพิน ยัททวงษ์
 
นอกจากนี้ศูนย์ถันยรักษ์ยังได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลส่ง พยาบาลและเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคมาปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์ถันยรักษ์คือ
 
01   นางกุลชลี พิมพา พยาบาล
02   นางสาวอังคนา คณิชชาพงษ์ เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
 
แพทย์จากภาควิชารังสีวิทยา จำนวน 10 ท่าน สลับกันเข้ามาร่วมกับแพทย์จากโรงพยาบาลอื่น ๆ จำนวน 11 ท่าน
 
มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
195 วังสระปทุม ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2411-5657-9 , 0-2412-2652-3 โทรสาร 0-2412-8228
 
Professional Standard By
Copyright © 2009, All Rights Reserved | http://www.thanyarak.or.th
Synerry Corporation (Thailand) Co., Ltd.