เบอร์โทร 0-2411-5657-9
  • หน้าหลัก >
  • โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ส่งเสริมเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองออกไปยังจังหวัดต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้หญิงไทยในชนบท สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยมีอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยสอน และติดตามผลการลงบันทึกในสมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ทาง มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ได้จัดทำขึ้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวินิจฉัยโรคเต้านม ด้วยเครื่องมือแพทย์และเทคนิคการตรวจที่ทันสมัย

ความเป็นมาของโครงการสืบสานฯ

เนื่องจากสตรีไทยต้องเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม ประมาณ 3-4 หมื่นคนต่อปี แล้วในปัจจุบันยังพบว่าโรคมะเร็งเต้านม มีอัตราการป่วยและอัตราการตายสูงขึ้นทั่วโลก และการค้นคว้าหาสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคยังไม่สามารถค้นหาได้ ซึ่งโอกาสที่สตรีจะป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมนั้น ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือดีที่สุด มาช่วย ดังนั้นการตรวจเต้านม อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ค้นพบก้อนที่น่าสงสัยตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นวิธีที่นำไปสู่การรักษาที่หายขาด ด้วยเหตุนี้การให้ความรู้แก่สตรีไทยเพื่อใช้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Early Detection Early Protection) จึงมีความสำคัญและเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งยังไม่สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มี ราคาแพงได้

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง เมื่อครั้งวโรกาส 100 ปี สมเด็จย่า โดยอบรม อสม. ทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี จากสถิติศูนย์ถันยรักษ์ ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา พบว่าผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบตั้งแต่อายุน้อยกว่า 35 ปี จึงเล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดทำ “ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ” โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งมีนพ.วัลลภ ไทยเหนือ กรรมการมูลนิธิ พอ.สว. ซึ่งเป็นที่ปรึกษามูลนิธิถันยรักษ์ รับเป็นประธานคณะทำงาน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินงานที่ เหมาะสมกับการติดตามผลอย่างเป็นระบบในระยะยาว (Long Term Follow Up) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงคุณภาพ มาเป็นแนวทาง สำหรับการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของสตรีไทยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จย่า ที่ประสงค์ให้สตรีไทยปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งกำลังเป็นโรคที่คุกคามคุณภาพชีวิตของสตรีไทยเพิ่มขึ้นทุกขณะ ดังนั้น การดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าให้สำเร็จตามพระราชประสงค์ จึงเป็นเรื่องที่ ควรสนับสนุน