เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมโครงการสืบสานฯ ที่โรงแรม มิราเคิล

ย 

กำหนดการประชุม

1. มอบเครื่อง Ultrasound โดยท่านจิรายุ อิศรางกูล ณ.อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิ ถันยรักษ์
2. เปิดประชุมโดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รมต.สาธารณสุข
3.ย ความก้าวหน้าและก้าวต่อไปของโครงการสืบสานฯ นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
4.ย บทบาทของ ultrasound ในโครงการสืบสานฯ ปัจจุบันและอนาคต นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิ ถันยรักษ์
5. ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการและผลการใช้ Ultrasoundย พระราชทาน จาก 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค
ย  ย  -ย จังหวัดเชียงราย
ย  ย  -ย จังหวัดนครราชสีมา
ย  ย  -ย จังหวัดจันทบุรี
ย  ย  -ย จังหวัดสุราฎร์ธานี
6.ย Data Collection Evidence base program กับการพัฒนาโครงการสืบสาน ฯ 1 ตค.-30 มิ.ย.59 บรรยายโดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
7. แบ่งกลุ่มวางแผนการขยายผลการดำเนินงานใน 4 ภูมิภาค
8. นำเสนอประชุมกลุ่ม อภิปรายทั่วไป

ปัจจัยความสำเร็จ
1. เชี่ยงรายย  กล่าวถึงความร่วมมือของภาคึเครือข่ายในการดำเนินการ ทั้งแม่บ้านมหาดไทย ตำรวจ รวมถึงเครือข้ายอื่นๆ ส่งผลต่อการดำเนินให้เกิดประสิทธิภาพ
2. นครราชสีมาย 
ย  ย  -ย เครื่องแรก Node ปากช่องซึ่งมีรังสืแพทย์ และรับผิดชอบอำเภอใกล้เคียงอีก 4 อำเภอย 
ย  ย  -ย เครื่องทีย 2 ครบุรี ไม่มีรังสีแพทย์ แต่มีศัลยแพทย์ย รับผิดชอบ 4 อำเภอ โดยพบ Ca 9 ราย โดยผ่่าที่ครบุรี แต่ส่ง chemo ที่ย รพ.มหาราช
ย  ย  -ย อำเภออื่นๆย ให้หัวทะเล รับผิดชอบประมาณ 10 อำเภอ ส่วนที่เหลือ รพ.มหาราช เป็นคนรับผิดชอบ
ย  ย  -ย สรุป ตรวจ 1,042 ราย ผิดปกติ 444 ราย เป็น Cystย ประมาณครึ่งหนึ่ง เป็นมะเร็ง 22 ราย
3. จันทบุรีย  เน้นเรื่องการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดคุณภาพ มากกว่าจะดำเนินการเพื่อให้ได้แต่ปริมาณ
4. สุราษฎร์ธานี
ย  ย  -ย ความเข้าใจผิดว่า แพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข ตรวจเต้านมได้ดีกว่า เจ้าของเต้านม
ย  ย  -ย คนที่ตรวจเต้านมได้มีประสิทธิภาพดีที่สุด
ย  ย  -ย การดำเนินการควรสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน
ย  ย  -ย 4-5 ปีที่ผ่านมา ทักษะการครวจเต้านมยังไม่ดี เนื่องจากยังไม่สามารถลด Cancer Size และ staging ได้ ซึ่งอาจจะระยะยังสั้นไปในการ empower คน การทำโครงการจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อสามารถที่จะลด size & Staging ได้ และต้องศึกษาว่าจะทำอย่างไร เพื่อที่จะสามารถลด size & Staging และสามารถเพิ่ม survival rate ได้
ย  ย  -ย การใช้ US มาสนับสนุนองค์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญย  เพื่อเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

เอกสารอ้างอิง

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 1 ต.ค.55-30 มิ.ย.59
ย  ย  -ย Abstract
ย  ย  -ย สรุปผลการดำเนินการ
ย 

รูปกิจกรรม


repliche rolex replica watches uk imitazioni rolex
ย 
KUBETosmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac