เบอร์โทร 0-2411-5657-9

เยี่ยมเสริมพลังจากมูลนิธิถันยรักษ์ มาที่จังหวัดราชบุรี

ย 

การเยี่ยมเสริมพลังจากทีมของมูลนิธิ

1. ฟังการนำเสนอการดำเนินโครงการในระดับเขต จาก ผอ.ศูนย์เขตย  และ ของจังหวัดราชบุรี

2. ฟังการนำเสนอการดำเนินการโครงการ จาก ผอ.รพ.ราชบุรี ศัลยแพทย์ และรังสีแพทย์ของ รพ.ราชบุรี

ย  ย  - ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินการ

ย  ย  - รังสีแพทย์ ร่วมกับศูนย์ถันยรักษ์ เป็นวิทยากร สอน Breast target ultrasound แก่ แพทย์ของ รพช. ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ

ย  ย  ย  ย  - การ Mobile Ultrasound ไปยังอำเภอต่างๆภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

ย  ย  ย  ย  - มีการ Consult กันผ่าน Line ในเรื่องการแปลผล Breast targeted Ultrasound ระหว่าง แพทย์ รพช.และรังสีแพทย์

ย  ย  ย  ย  - Fast track Mammogram ในรายที่ Breat targeted Ultrasound พบสิงผิดปกติ และเมื่อรังสีแพทย์ที่ รพ.ราขบุรี พบสิ่งที่ผิดปกติจะส่งต่อให้ศัลยแพทย์ดูแลต่อไป

ย  ย  - ศัลยแพทย์ ให้ความร่วมมืออย่างดี โดยเฉพาะการรับการส่งต่อ การเขียนการวินิจฉัยที่ละเอียด โดยเฉพาะในเรื่องการ staging

ย  ย  - Power Point การนำเสนอเรื่องการสนับสนุนของ รพ.ราชบุรี ในเรื่อง Breat targeted ulstrasound

3. การนำเสนอของ รพ.ปากท่อ

ย  ย  - หลังจากที่ได้รับการอบรม มาแล้ว กลับไปทำ Breast target ultrasound และ consult ในรายที่สงสัยผ่าน Line กับรังสีแพทย์ โดยช่วงแรกทำที่ตั้งของ รพ. ต่อไป Mobile ไปต่างอำเภอ

ย  ย  - ระบบการคัดกรองจากระดับตำบลเมื่อพบรายที่ BSE ผิดปกติ มา CBE และทำ Breast targeted Ultrasound เพิ่มขึ้น

ย  ย  - คปสอ.ปากท่อ สนับสนุนค่าพิมพ์สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยใช้งบ PP

4. การนำเสนอของ รพ.สต.ป่าไก่

ย  ย  - มีการสอนและฝึก อสม.เชี่ยวชาญ เพื่อให้ไปฝึกทักษะหญิงกลุ่มเป้าหมายในละแวกบ้านที่ดูแลในเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ย  ย  - มีระบบการติดตามผลการยืนยัน BSE จาก อสม

ย  ย  - พบสิ่งผิดปกติที่เต้านม จะดำเนินส่งต่อไปตามขั้นตอน

5. ทีมนิเทศเสริมพลัง

ย  ย  - เห็นภาพการดำเนินการโครงการจากระดับเขต จังหวัด อำเภอ ไปถึงระดับตำบลหมู่บ้าน

ย  ย  - เห็นความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ ศูนย์เขต สสจ รพศ/รพท/รพช./รพ.สต. ลงไปถึง อสม. รวมถึง อปท. ส่วนราชการอื่นและภาคเอกชน ในการดำเนินการเพื่อให้หญิงไทยได้รับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีระบบการบันทึกและยืนยันผลการตรวจ มีการส่งต่อตามลำดับ และมีการใช้เครื่อง Mobile Ultrasound เชิงรุก เพือให้หญิงไทยที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการ

ย  ย  - จากการพูดคุยและสอบถามจาก อสม.และชาวบ้านที่ รพ.สต.เชิญมา สามารถที่จะตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ดี

เยี่ยมศูนย์เขตและ สสจ.

เยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

เยี่ยมโรงพยาบาลปากท่อ (รพช.ขนาด 60 เตียง)

เยี่ยม รพ.สต.ป่าไก่ อำเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี


สล็อตosmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac