เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมกลุ่มจังหวัด ภาคกลางที่โรงแรมมณีจันทร์ จ.จันทบุรี

ย 

กำหนดการประชุม

วันที่ 15 ธ.ค.59

1. กำหนดการประชุม

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดจันทบุรี นพ.วรา เศลวัฒนกุล นพ.เวชกรรมป้องกัน

3. สถานการณ์และการบริหารจัดการระบบข้อมูลของโครงการสืบสานฯ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโครงการสืบสานของจังหวัดในภาคกลาง


วันที่ 16 ธ.ค.59

1. พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมกับประสิทธิผลในพื่นที่ โดย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ

2. บทบาทของ Ultrasound ในโครงการสืบสาน นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ รองประธานโครงการสืบสานฯ

3. ความรู้และเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์

4. แบ่งกลุ่ม เพื่อระบบสมอง การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล

5. สรุปและอภิปราย

ย  ย  - พื้นที่ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 นั้นให้ส่งข้อมูลยืนยันการ BSE เหมือนเดิม คือส่งผ่าน Web ทุกไตรมาส

ย  ย  - อำเภอที่จะดำเนินการใหม่ (ทั้ง 21 จังหวัดเดิม และจังหวัดใหม่)นั้น ให้

ย  ย  ย  ย  - ขึ้นทะเบียน (register) หญิง 30-70 ปี ทำครั้งเดียวผ่าน JHCIS หรือ Hosxp

ย  ย  ย  ย  - ในกรณีที่พบ ผป.มะเร็งเต้านม ในหญิงที่ขึ้นทะเบียน ให้บันทึกโปรแกรมผ่าน web ที่ www.hpc.go.th/bse หรือที่ QR code ด้านล่าง

ย  ย  ย  ย  - สำหรับการยืนยันการ BSE โดย อสม. ไม่ต้องส่งข้อมูล Exam รายไตรมาส แต่ใข้ระบบรายงานเมื่อควบคุมกำกับแทน ตามแบบฟอร์ม

ย  ย  - ในรายที่เป็นมะเร็งเต้านม

ย  ย  ย  ย  - ให้ตรวจสอบบันทึก BSE โดยนับย้อนหลังไป 12 เดือนนับจากเดือนที่วินิจฉัยไป 12 เดือน ว่า BSE สม่ำเสมอหรือไม่ ถ้า BSE อย่างน้อย 2 เดือนครั้งใน 12 เดือนดังกล่าวถือว่า BSE สม่ำเสมอ แล้วให้บันทึกใน Field ของการตรวจเต้านมว่า สม่ำเสมอ หรือ ถูกต้องหรือไม่ย  โดยจะใช้ข้อมูลที่ส่วนนี้ในการกำหนดว่า BSE สม่ำเสมอหรือไม่ แทนการส่งข้อมูลรายไตรมาส

ย  ย  ย  ย  - สถานบริการที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ให้ shared ข้อมูลไปที่ สถานบริการที่เกี่ยวข้อง

ย  ย  ย  ย  - ให้พิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตามฟอร์ม BCI เก็บไว้ที่หน้างานด้วย

ย  ย  ย  ย  - สถานบริการให้เปลี่ยน password ด้วย เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4. โครงการหารือว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ในรายที่เป็นมะเร็งเต้านม ให้ถ่ายรูป สมุดบันทึกการ BSE หน้าที่บันทึก BSE ในรอบ 12 เดือนก่อนการวินิจฉัยแล้ว Upload รูปขึ้น web ที่ประชุมสรุปว่า มีความเป็นไปได


รูปกิจกรรม

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรีosmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac