เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมโครงการสืบสานฯ ที่ สสจ.ชลบุรี

ย 

กำหนดการประชุม

1. กำหนดการประชุม

2. ประเทศไทยได้อะไรจากโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม นพ.วัลลภ ไทยเหนือ

3. ความร่วมมือของมูลนิธีถันยรักษ์ฯและกระทรวงสาธารณสุขในโครงการสืบสาน นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์

4. การอภิปรายปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการสืบสานย  กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี

ย  ย  - รพ.ท่าวุ้ง

ย  ย  - รพ.สต.บางงา

5. การบริหารจัดการระบบข้อมูลของโครงการสืบสาน นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุุล

6. ภาพกิจกรรม


อาจารย์เฉลิมเดชย  กรรณวัฒน์ รังสีแพทย์ศูนย์ถันยรักษ์ย 

1. มูลนิธิถันยรักษ์ก่อตั้งขึ้นโดยสนองพระราชปณิธานสมเด็จย่า 2 ข้อในการต้านภัยมะเร็งเต้านม คือ

ย  ย  - ให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงตั้งศุนย์ถันยรักษ์ขึ้น เพื่อให้การวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีการที่ทันสมัย

ย  ย  - ให้ดูแลคนยากดีมีจนให้เท่าเทียมกัน โดย

ย  ย  ย  ย  - ตั้งแต่ปี 2542 ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเน้น การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Exam หรือ BSE) เป็นเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้น ก่อนที่จะสู่ Clinical Breast Exam (CBE) แล้วถึงจะไปทำ Mammogram

ย  ย  ย  ย  - ตั้งแต่ปี ต.ค.55 จนถึงปัจจุบันได้ทำโครงการ 5 -10 ปี ชื่อ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

ย  ย  ย  ย  - ในปี 2558 ได้สนับ Ultrasound แบบเคลื่อนที่ มาเสริมในเรื่องการคัดกรองร่วมกับ BSE ให้กับจังหวัดที่ร่วมโครงการ เนื่องจากเหตุผล

ย  ย  ย  ย  ย  ย  - ราคาถูกกว่า

ย  ย  ย  ย  ย  ย  - ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาก

ย  ย  ย  ย  ย  ย  - มีแบบ Portable สามารถที่จะเคลื่อนไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลได้

ย  ย  ย  ย  ย  ย  - เต้านมของหญิงไทยส่วนใหญ่เป็นแบบ Dense breast ซึ่งทำ Mammogram จะเห็นไม่ชัดอย่างไรก็ต้องทำ US อยู่ดี

ย  ย  ย  ย  ย  ย  - ก้อนที่เต้านมของผู้หญิง จะเป็นมะเร็งเพียง 10-15% เท่านั้น โดยส่วนใหญ่เป็น Cyst ซึ่งสามารถที่จะใช้ US คัดกรองล่วงหน้าก่อนก็ได้

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

ย  ย  - วัตถุประสงค์เชิงกระบวนการ

ย  ย  ย  ย  - หญิงอายุ 30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอร้อยละ 80

ย  ย  ย  ย  - ส่งต่อในรายที่พบก้อนสงสัยผิดปกติร้อยละ 100
ย  ย  - วัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์

ย  ย  ย  ย  - พบก้อนมะเร็งเต้าขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2 ซม. เพิ่มขึ้น

ย  ย  ย  ย  - พบมะเร็งระยะแรก (0,1,2) เพิ่มขึ้น

ย  ย  ย  ย  - อัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี สูงขึ้น

3. ส่วนใหญ่ของมะเร็งเต้านมในหญิงนั้นมาด้วยคลำด้วยก้อนด้วยตนเอง (50-80% แล้วแต่การศึกษา)ย  จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมต้อง BSE เนื่องจากทำได้ง่ายไม่มีค่าใช้จ่าย และวิธีการ BSE แนะนำ ใช้การดู และคลำ แนะนำให้คลำในท่านอน โดยใช้เทคนิค 3 นิ้ว 3 สัมผัส

4. อนาคตจะใช้ ABUS คือ Automated breast Ultrasound โดยใช้ technician เป็นคนทำ และ software ในเครื่องจะเป็นผู้ประมวลผล แล้วรายงานออกมาห เหมือนเครื่องตรวจ EKG

ภาพกิจกรรมย replica watches ukย 

replica watchesosmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac