เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสืบสานฯ ความสำเร็จของโครงการผู้สืบสานคือหัวใจ ดุสิตธานี หัวหิน

ย 

กำหนดการประชุม

1. กำหนดการประชุม

2. ความสำเร็จของโครงการ ผู้สืบสานหคือหัวใจ

3. โครงการสืบสาน นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์

4. สำรวจการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

5. นำเสนอ Best practice

ย  ย  - เชียงราย

ย  ย  - นครราชสีมา

ย  ย  - จันทบุรี Ultrasound รพ.พระปกเกล้า

ย  ย  - สุราษฎร์ธานี

ย  ย  - สกลนคร

ย  ย  - ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 2

ย  ย  - ลพบุรี

ย  ย  - กำแพงเพชร

ย  ย  - พังงา1, พังงา 2 , พังงา Best Practice - power Point , Word

6. ทบทวนการดำเนินการ จากทักษะสู่การปฏิบัติ นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์

7. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล , Power point

ย  ย  - แบบฟอร์ม BCI_20170714

8. แผนการ Verify ระบบข้อมูล (รับข้อเสนอ ว่าจำนวนคนของแต่ละจังหวัด ควรใช้เกณฑ์จำนวนการ register & ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของจังหวัดนั้น)

ย  ย  - ทีมส่วนกลาง

ย  ย  - Face book ของถันยรักษ์


สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice

1. มีการสร้างกระแส และบูรณาการภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมดำเนินการ รวมทั้งระบบงบประมาณ

2. บูรณาการร่วมกันกับเรื่อง มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งอื่นๆ เช่นมะเร็งตับ รวมไปถึงเรื่อง Paliative care

3. การอบรมและฝึกทักษะ BSE ให้กับ อสม. รวมถึงการเติมเต็มเรื่อง BSE ในโอกาสต่างๆ เช่น เวลามารับเบี้ยเลี้ยงให้กับ อสม.ทุกสิ้นเดือน

4. มีการนำ US มาเสริมหลังจากที่ CBE แล้วพบผิดปกติ โดย Step ในการคัดกรอง คือ BSE -->CBE --> Targeted US ถ้าผิดปกติ จึงส่ง Mammogram

5. การอบรม US โดยรังสีแพทย์ หรือศัลยลแพทย์ของจังหวัดนั้น เกิดผลดีคือ

ย  ย  - เกิดระบบเครือข่ายระหว่างแพทย์ รพช.กับ รังสีแพทย์หรือศัลยแพทย์

ย  ย  - เกิดระบบย  Fast track เพื่อนัด Mammogram เร็วขึ้นตามมา

ย  ย  - การ consult รังสีแพทย์ผ่าน Line

6. นำ US เวียนไปใช้ในอำเภอต่างๆ รวมถึงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว (ร้อยเอ็ด)

7. มีระบบการนิเทศ ติดตาม และการกระตุ้นให้มีกิจกรรม BSE อย่างต่อเนื่อง หรือระบบการ Remind เช่น การใช้ sticker

8. การตรวจเยี่ยมจากทีมส่วนกลาง เป็นการให้กำลังใจ และยังเป็นการทำความเข้าใจให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ทำให้การบูรณาการภายในจังหวัดดีขึ้น

replika รณrรกkย rolex replika

เอกสารอ้างอิง

1. ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

ย  ย  - ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Health

ย  ย  - Full Paper

2. ผลการสำรวจการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

3. แบบฟอร์ม BCI_20170714

ย 
osmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac