เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมเยี่ยมเสริมพลังโครงการสืบสานฯ ที่ รร.เชียงใหมแกรนด์วิว

ย 
การประชุมเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment Visit) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มี.ค. 2561ย (จำนวนคนอ่าน 286 คน)ย 
หัวข้อ
Download
1. Agenda
2. 5 ปี ผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (นพ.วัลลภ ไทยเหนือ)
3. ความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองและประโยชน์ของการใช้ Ultrasound (นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์)
4. การบูรณาการงานของมูลนิธิพอ.สว. และมูลนิธิถันยรักษ์ (นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ)
5. การพัฒนาระบบข้อมูลและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล)
6. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการสืบสานฯ (นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์)
7. แนวคิดใหม่ (New Paradigm) ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
- การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (เบญญภา มุฆชานันท์)
- การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ละออง แสนทิชา)
- การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (น้ำค้าง ฉ่ำสอน)
- การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

fausse montreย rolex pas cher copie montre