เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การประเมินประสิทธิผลภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ฯ รร.มิราเคิล 30-31 มี.ค.58

ย 

นพ.พรเทพ อธิบดีกรมอนามัย ประธานเปิดการประชุม
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงกล่าวปิดการประชุม
ย 
ย  ย 
1.ย เปิดประชุมโดย นพ.ดร.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และภาพกิจกรรม
2.ย สถาการณ์โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ
3.ย ผลการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานการตรวจเต้านมด้วยตนเอง กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
4.ย การบริหารจัดการมะเร็งเต้านมของจังหวัดนครราชสีมา นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5.ย บทบาทของมูลนิธิถันยรักษ์ในโครงกาารสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมย นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์
6.ย Breast Clinical and recent advance in breast cancer Therapyย  ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์
7.ย ศิริราช Breast Cancer Clinic
8.ย บทบาทของกรมการแพทย์ ในการบูรณาการและป้องกันมะเร็งเต้านม น.พ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
9.ย บูรณาการ งานดูแลและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม กระทรวงสาธารณสุข พ.ญ.จุรีพร คงประเสริฐ
10. การนำเสนอประสบการณ์การใช้ Breastย Ultrasound เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ย ย  -ย จังหวัดเชียงราย
ย ย  -ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. นำประสบการณ์ของการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในพื้นที่อุปสรรคและการสนับสนุนย ย breitling replica
ย ย  -ย จังหวัดจันทบุรี
ย ย  -ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12.ย นิทรรศการ

เอกสารอ้างอิง
1.ย สรุปครึ่งแผนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม นพ.วัลลพ ไทยเหนือ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
2.ย สรุป การใช้ Ultrasound เคลื่อนทีของ 6 จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจากมูลนิธิถันยรักษ์
3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
ย ย  -ย Staging มะเร็งเต้านมย จากทะเบียนมะเร็ง 14 จังหวัด ปี 2553-2555 รวบรวมโดยสถาบันมะเร็งแหล่งชาติ
ย ย  -ย Tumor Size ของมะเร็งเต้านมย  ปี 2551-2555 รวบรวมโดยสถาบันมะเร็งแหล่งชาติ
ย ย  -ย อุบัติการณ์มะเร็งเต้านม รวบรวมโดยสถาบันมะเร็ง
สล็อตosmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac