เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมโครงการสืบสานฯ ห้องประชุม กรมอนามัย

ย 

วาระการประชุม

1.ย นโยบายและแนวทางการดำเนินงานมะเร็งเต้านม นพ.วชิระ เพ็งจันทร์
2.ย ความคาดหวังโครงการสืบสานฯ ท่าน วัลลภ ไทยเหนือ
3.ย กระทรวงสาธารณสุขกับการต้านภัยมะเร็งเต้านมแบบบูรณาการ โดย ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุ
4.ย โครงการสืบสาน ในส่วนของ มูลนิธิถันยรักษ์ นพ.ธรรมนิตย์ย 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ย  ย  -ย จังหวัดนครราชสีมา
ย  ย  -ย จังหวัดสกลนคร
ย  ย  -ย จังหวัดจันทบุรี
ย  ย  -ย จังหวัดเชียงราย
ย  ย  -ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6.ย ระบบข้อมูลและความสำเร็จของโครงการ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

ผลสรุปจากการประชุม & อภิปรายทั่วไป

1. การดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 3 ปีที่ผ่านส่งผลเกิดผลสำเร็จย โดย กลุ่มที่ Regulary BSE จะมีโอกาสพบ ขนาดก้อนไม่เกิน 2 ซม. และการพบมะเร็งระยะเริ่มแรก แตกต่างอย่างมีนับสำคัญทางสถิติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ถ้าอัตราการครอบคลุมของ Regular BSE มากกว่า 72%
2. จะขยายผลดำเนินการ
ย  ย  -ย ขยายผลไปทุกอำเภอใน 21 จังหวัดที่ร่วมโครงการเดิมย (ทำทั้งจังหวัด)
ย  ย  -ย ท่านรองปลัดกระทรวงให้นโยบายว่าในจังหวัดที่เหลือที่ไม่ได้ร่วมโครงการ ให้ดำเนินการ 1 อำเภอต่อ จังหวัด
3. กรณีที่ Portable Ultrasound เสีย ทาง BJC รับประกัน 5 ปี ให้ส่งซ่อมที่ BJC
ย 

รูปกิจกรรม

บาคาร่าออนไลน์osmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac