เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมโครงการสืบสานฯ เขต 1 ที่ รพ.ลำปาง

ย 

วาระการประชุม

1. สถานการณ์มะเร็งเต้านมและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม นพ.วัลลภ ไทยเหนือ
2. บทบาทของมูลนิธิถันยรักษ์ในการต้านภัยมะเร็งเต้านมย  นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์
3. การดำเนินการโครงการสืบสานฯ ของจังหวัดเชียงรายย  สสจ.เชียงราย
4. ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม การวินิจฉัย และการรักษา โดย นายแพทย์วิวัฒน์ย  ลีวิริยะพันธุ์ ย ศัลยแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลลำปาง
5. รูปแบบการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดย ทีมวิทยากร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และย 
ทีมวิทยากร โรงพยาบาลลำปาง

6.ย การจัดการข้อมูลและการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมถันยรักษ์ โดย นายแพทย์ชลทิศย  อุไรฤกษ์กุลย  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
7. การส่งข้อมูลจาก JHCIS มาที่ server ของโครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านภัยมะเร็งเต้านม โดย คุณ สัมฤทธิ์ย  สุขทวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการพัฒนางานในระดับพื้นที่ โดย นางเบญญาภาย ย  มุฆชานันท์ ย ย นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
replika รณrรกkย rolex replikaย replika รณra

ผลสรุปจากการประชุม & อภิปรายทั่วไป

1. จะเริ่มดำเนินการ Register ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 เป็นต้นไป เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวย  โดยจะปิดการ Register ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดย Case ที่ register คือหญิงอายุอายุ 30-70 ปี ที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมก่อนวันที่ 1 ต.ค.59
2. การดำเนินการในพื้นที่ได้แก่ การอบรม อสม.เชี่ยวชาญ การให้ อสม.เชี่ยวชาญไปอบรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้หญิงในบ้านที่รับผิดชอบ การยืนยันการตรวจเต้านมนมด้วยตนเองโดยย อสม. ให้ดำเนินการในพื้นที่ สำหรับการบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดย อสม.นั้นให้เป็นทางเลือก (option) จะทำหรือไม่ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละพื้นที่
3. เมื่อพบมะเร็งเต้านม ให้ทำการบันทึก โดยถ้า รพศ/รพท.ทำการบันทึกแล้วย ให้ share ไปยัง รพช. และ รพช.ให้ share ไปยัง รพ.สต.ต่อไป เพื่อให้พื้นที่สามารถที่รู้ข้อมูลของผู้ป่วย
สูตรบาคาร่าosmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac