เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ขั้นตอนการคัดกรอง

Flow Chart ระบบข้อมูลการคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (ร่าง)

หมายเหตุ
  • BSE = Breast Self Exam (การตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน)
  • CBE = Clinical Breast Exam (การตรวจเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข ปีละครั้ง)
  • Patient Status 1. New Case กำลังรักษา 2. Cancer Free หลักรักษา 3. Recurrent 4. Death จาก Ca breast 5. Death จากเหตุอื่น
  • รพ.สต. หมายรวมถึงหน่วยงปฐมภูมิของ รพช./รพท./รพศ./ และของท้องถื่นด้วย