เบอร์โทร 0-2411-5657-9

เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมกราฟี่ (Digital Mammography)

เครื่องแมมโมแกรมเป็นเครื่องมือการตรวจทางรังสีชนิดหนึ่งด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์ เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ โดยใช้ปริมาณรังสีในการถ่ายภาพเนื้อเยื่อของเต้านมน้อยกว่าการถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป แต่มีความสามารถในการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยได้ละเอียดกว่ามาก โดยทั่วไปในการตรวจวินิจฉัยจะถ่ายภาพเต้านมแต่ละข้างจำนวนข้างละ 2 ภาพ ด้วยการบีบกดเนื้อเต้านมและทำการถ่ายภาพเต้านมจากด้านบนและด้านข้าง รวมการถ่ายภาพแมมโมแกรมในระบบมาตรฐานจำนวนทั้งสิ้น 4 ภาพ และอาจมีการถ่ายภาพแมมโมแกรมเพิ่มเติมในกรณีที่พบตำแหน่งความผิดปกติหรือเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการตรวจวินิจฉัยของรังสีแพทย์

ในการถ่ายภาพแมมโมแกรมสามารถตรวจพบจุดหินปูนที่มีขนาดเล็กมากๆ ในเต้านมได้ดีกว่าการตรวจวิธีอื่น ซึ่งหินปูนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและพยาธิสภาพอื่นๆ ซึ่งมีขนาดเล็กมากไม่สามารถคลำได้พบจากการตรวจคลำเต้านมด้วยตนเอง และอาจไม่พบจากการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ แต่สามารถตรวจพบได้ชัดเจนจากการตรวจแมมโมแกรม ดังนั้นการถ่ายภาพแมมโมแกรมจึงมีประโยชน์อย่างมากในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมได้ในระยะแรกเริ่ม