เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การตรวจอัลตราซาวนด์ (Ultrasound)

การตรวจอัลตราซาวนด์ เป็นการตรวจด้วยเครื่องมือที่ให้คลื่นเสียงความถี่สูง โดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปในเนื้อเต้านม เมื่อคลื่นเสียงกระทบผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ ภายในเต้านมจะเกิดการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงขึ้นมาที่เครื่องตรวจ ซึ่งคลื่นเสียงที่ผ่านและสะท้อนกลับขึ้นมาในเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันนี้จะถูกแปลสัญญาณโดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ปรากฏเป็นภาพขึ้นมา ทำให้สามารถแยกพยาธิสภาพของก้อนที่เกิดขึ้นภายในเต้านมได้ว่าเป็นก้อนถุงน้ำหรือก้อนเนื้อ และสามารถบ่งชี้ลักษณะของก้อนเนื้องอกธรรมดา และก้อนมะเร็งได้ อีกทั้งยังช่วยระบุตำแหน่งของพยาธิสภาพที่ต้องการนำเอาชิ้นเนื้อหรือเซลล์บริเวณนั้นออกมาวินิจฉัยเพิ่มเติมได้โดยการใช้เข็มดูดหรือเจาะออกและส่งไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้อีกด้วย

การวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนการตรวจแมมโมแกรมในการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มได้ เนื่องจากการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ไม่สามารถตรวจพบหินปูนขนาดเล็กที่เกิดจากมะเร็งและพยาธิสภาพอื่นๆ ได้ ดังนั้นควรตรวจอัลตราซาวนด์เต้านมร่วมกับการตรวจแมมโมแกรมเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ