เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การเก็บชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (biopsy)

หลังตรวจวินิจฉัยแล้วพบความผิดปกติขึ้นในเต้านม ขั้นตอนต่อไปแพทย์จะแนะนำให้ผู้มาตรวจทำการตรวจพิสูจน์เนื้อเยื่อ เพื่อให้ทราบว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ ซึ่งวิธีการจะนำเนื้อเยื่อที่สงสัยว่าผิดปกติออกมาตรวจนั้น ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิดปกติว่าเป็นชนิดไหน ตรวจพบได้จากเครื่องมือชนิดใด โดยรังสีแพทย์จะเป็นผู้ทำการกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของสิ่งผิดปกติที่จะนำเนื้อเยื่อออกมาส่งตรวจ แล้วจึงฉีดยาชาเฉพาะที่ และใช้เข็มเข้าไปตัดเนื้อเยื่อออกมาส่งตรวจ แผลที่เกิดจากการเจาะนั้นมีขนาดเล็กมาก ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องพักฟื้น

- กรณีตรวจพบความผิดปกติจากแมมโมแกรม

Stereotactic guided biopsy หรือ Digital Tomosynthesis guided biopsy เป็นการเจาะตรวจเนื้อเยื่อโดยอาศัยการเอ็กซเรย์ค้นหาพิกัดตำแหน่งของจุดผิดปกติในเต้านม (โดยมากมักเป็นจุดหินปูน) โดยการคำนวณของคอมพิวเตอร์ แล้วใช้เข็มเจาะเข้าไปตัดชิ้นเนื้อในตำแหน่งที่ผิดปกติภายใต้การควบคุมทิศทางจากคอมพิวเตอร์

- กรณีตรวจพบความผิดปกติจากอัลตราซาวนด์

Ultrasound guided Biopsy เป็นการตรวจโดยการใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ค้นหาตำแหน่งของก้อนเนื้อที่ผิดปกติ แล้วใช้เข็มตัดเจาะเนื้อเยื่อภายใต้การควบคุมทิศทางจากเครื่องอัลตราซาวนด์