เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การปักเข็มชี้ตำแหน่ง (Localization)

ในกรณีที่ตรวจวินิจฉัยแล้ว พบสิ่งผิดปกติที่มีขนาดเล็กมาก และจำเป็นต้องผ่าตัดออก รังสีแพทย์จะเป็นผู้ปักเข็มเพื่อชี้ตำแหน่งที่ผิดปกติให้ศัลยแพทย์ได้ทราบ และสามารถ่าตัดเอาชิ้นเนื้อออกมาได้แม่นยำยิ่งขึ้น