เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การเจาะดูดเซลล์ หรือ FNA (Fine Needle Aspiration )

เป็นการใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก ขนาดเท่ากับเข็มที่ใช้เจาะเลือดแทงเข้าไปในก้อนเนื้อ แล้วดูดเอาเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของก้อนเนื้อนั้นออกมาตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์ วิธีนี้สามารถทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดที่สุด สามารถทำที่ห้องตรวจตอนที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้เลย แต่มีข้อเสียคือได้เซลล์ออกมาน้อย บางครั้งอาจแปลผลไม่ได้