เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การฉีดสี (Ductogram)

การตรวจด้วยวิธีนี้จะทำกรณีที่ผู้มาตรวจมีอาการผิดปกติประเภทมีของเหลวออกจากหัวนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าของเหลวนั้นเป็นเลือด เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุ แพทย์จะต้องทำการฉีดสารทึบรังสีเข้าทางท่อน้ำนม ซึ่งสีที่ฉีดเข้าไปจะทำให้สามารถเห็นก้อนที่มีขนาดเล็กมากในท่อน้ำนมได้ เนื่องจากท่อน้ำนมที่หัวนม มีจำนวนมากถึง 8 - 16 ท่อ ซึ่งแพทย์จะต้องเลือกฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในท่อน้ำนมที่ผิดปกติ ไม่สามารถฉีดเข้าไปในท่อน้ำนมทั้งหมดได้ ดังนั้นการทำ Ductogramจึงทำได้ในเวลาที่มีของเหลวออกมาให้เห็นก่อนทำ ถ้าไม่มีของเหลวออกมาเราก็ไม่สามารถทำ Ductogramได้ ข้อควรระวัง หากผู้มาตรวจมีประวัติแพ้อาหารทะเลควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการตรวจ