เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยเครื่อง BSGI

เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมทาง Physiology ต่างจากการตรวจด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ซึ่งเป็งการตรวจทางAnatomy โดยการตรวจนั้นจะทำการฉีดสารเภสัชรังสี Tc-99m sestamibiปริมาณน้อยเข้าทางเส้นเลือดดำ (สารชนิดเดียวกับที่ใข้ตรวจหัวใจ) และสารนี้จะไปจับบริเวณที่ผิดปกติภายในเต้านม จากนั้นจึงใช้เครื่องมือตรวจแกมม่าคามเมร่า (Gamma Camera) ในการถ่ายรูปเต้านมทั้ง2ข้าง และให้รังสีแพทย์แปรผลภาพที่ได้

ข้อบ่งชี้ในการตรวจด้วยเครื่อง BSGI
1.กรณีผู้ป่วยคลำได้ก้อนแต่ทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์แล้วไม่พบสิ่งผิดปกติ
2.กรณีที่ผลการวินิจฉัยผิดปกติและแพทย์ต้องการพิจารณาว่ามีความผิดปกติตำแหน่งเดียวหรือหลายตำแหน่ง จะช่วยให้ศัลยแพทย์วางแผนการผ่าตัดได้ง่ายขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
3.สำหรับผู้ป่วยที่คลำได้ก้อนหรือมีอาการเจ็บและเคยฉีดเสริมเต้านมด้วย paraffin หรือ silicone หลังจากตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์แล้วยังไม่สามารถวินิจฉัยได้
4.กรณีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น BIRAD 3 ให้ตรวจติดตามผล6เดือน แต่คนไข้กังวลมากไม่ต้องการรอ
5.กรณีผู้ป่วยติดตามผล6เดือนหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้า จะช่วยแยกระหว่างรอยแผลเป็น กับก้อนมะเร็งที่กลับมาใหม่เพราะถ้าตรวจด้วยMRI ต้องรอถึง16เดือน แต่BSGI เพียง 6 เดือนก็สามารถตรวจได้

ข้อควรระวัง
- ผู้มาตรวจควรมาให้ตรงเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากสารเภสัชรังสีที่ใช้จะมีการสลายตัวเมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้ปริมาณความแรงของรังสีลดลง มีผลทำให้ต้องใช้เวลาถ่ายภาพนานขึ้น หรืออาจจะแปลผลไม่ได้
- ผู้มาตรวจตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ไม่สามารถตรวจได้
- หลังการตรวจวินิจฉัยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติแต่ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เด็กเล็ก