เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การตรวจอัลตราซาวนด์ 3 มิติ ABUS

เนื่องจากลักษณะเนื้อเต้านมของผู้หญิงไทยมีความหนาทึบมากกว่าผู้หญิงตะวันตก ซึ่งจากสถิติของผู้มารับการตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์ 5 ปีย้อนหลัง พบจำนวนสตรีที่มีลักษณะเนื้อเต้านมหนาทึบ 77.2 % ดังนั้น การวินิจฉัยจากภาพแมมโมแกรมเพียงอย่างเดียว อาจจำกัดความไวในการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่ม จึงต้องใช้อัลตราซาวนด์เข้ามาช่วยและในกรณีที่ถ่ายภาพแมมโมแกรมแล้วพบสิ่งผิดปกติ เช่น ก้อน การใช้อัลตราซาวด์จะช่วยในการวินิจฉัยแยกระหว่างก้อนเนื้อกับถุงน้ำได้