เบอร์โทร 0-2411-5657-9

เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมกราฟี่ (Digital Mammography)

แมมโมกราฟฟี่ (Mammography) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้สร้างภาพภายในเนื้อเยื่อของเต้านมโดยใช้รังสีเอ็กซ์ขนาดกำลังต่ำ การตรวจแมมโมกราฟฟี่หรือที่เรียกกันว่า แมมโมแกรม นั้นเป็นการตรวจเพื่อหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น ในขณะที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งทำให้มีโอกาสรักษาหายขาดมากที่สุด

Digital mammography หรือ Full-field digital mammogram (FFDM)

เป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์แมมโมกราฟฟี่ที่ ฟิล์ม ถูกแทนที่ด้วยแผงอิเล็คโทรนิคที่ช่วยในการสร้างภาพบนจอคอมพิวเตอร์ เหมือนกับการแทนที่ฟิล์มในกล้องถ่ายภาพด้วยระบบอิเล็คโทรนิค ซึ่งการแทนที่ฟิล์มด้วยระบบอิเล็คโทรนิคนี้ทำให้สามารถสร้างภาพที่ชัดเจนขึ้น สามารถแยกแยะความแตกต่างของเนื้อเยื่อ และสิ่งผิดปกติในเต้านมได้ดีกว่าโดยใช้ปริมาณรังสีลดลง รังสีแพทย์จะแปลผลภาพอิเล็คโทรนิคของเต้านมเหล่านี้จากจอคอมพิวเตอร์ และเก็บไว้ใช้เปรียบเทียบในระยะยาวต่อไปได้ การตรวจด้วยวิธีนี้ผู้รับการตรวจจะไม่รู้สึกแตกต่างจากการการตรวจด้วยเครื่องชนิดที่ใช้ฟิล์ม (Conventional film mammogram)

Digital Breast Tomosynthesis

หรืออาจเรียกว่า Three Dimensional (3-D) Mammography และ Digital breast tomosynthesis (DBT) เป็นเครื่องที่สร้างภาพเต้านมจากการตรวจเต้านมในหลายมุม และนำภาพเหล่านั้นมารวบรวมขึ้นเป็นภาพเนื้อเยื่อเต้านมในรูปแบบ 3-D (Reconstruction) ทำให้ไม่ต้องใช้แรงกดคนไข้มาก อีกทั้งรังสีแพทย์ยังสามารถอ่านผลได้สะดวก ชัดเจนและแม่นยำขึ้น ลดอัตราการเรียกคนไข้กลับมาตรวจซ้ำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองคนไข้ ในการเจาะตัดชิ้นเนื้อรังสีแพทย์สามารถดูภาพได้ในแต่ละมิติหรือแต่ละสไลด์จากภาพ Reconstruction เพื่อดูขอบเขตและรูปร่างของก้อนเนื้อที่สงสัย สามารถแยกแยะความแตกต่างของไขมันและเนื้อเยื่ออื่นๆ รวมทั้งท่อและต่อมต่างๆในเต้านม

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจพบหินปูนที่มีขนาดเล็กมากๆ ที่คาดว่าจะผิดปกติ อาจกลายเป็นมะเร็งในอนาคต ทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงมีโอกาสรักษาหายขาดได้สูงมาก ถึงแม้ว่า การตรวจด้วยวิธีนี้จะต้องใช้ปริมาณรังสีสูงกว่าการตรวจด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมกราฟฟี่ปกติ แต่ปริมาณรังสีไม่เกินกว่าปริมาณที่อนุญาตโดยสำนักงานอาหารและยา (FDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ในศูนย์ถันยรักษ์ มีเครื่อง Three Dimensional Mammography จำนวน 3 เครื่อง และDigital Mammography Mobile Unit (DMMU) จำนวน 2 เครื่อง