เบอร์โทร 0-2411-5657-9

Trident Specimen Radiography System

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพทางรังสีให้กับสิ่งส่งตรวจที่ได้ออกมาจากเต้านมก่อนส่งชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพให้แก่ การถ่ายภาพทางรังสีสิ่งส่งตรวจโดยเฉพาะ ช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพสิ่งส่งตรวจ และลดระยะเวลาในกระบวนการเจาะชิ้นเนื้อ เนื่องจากมีขนาดเล็กสามารถติดตั้งภายในห้องเจาะชิ้นเนื้อได้เลย