เบอร์โทร 0-2411-5657-9

PACS (Picture Archiving and Communication System)

ระบบ PACS คือ ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) หรือภาพถ่ายทางรังสี โดยมีการรับ-ส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอลผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน DICOM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ ส่งผ่าน และเรียกข้อมูลที่เก็บไว้อยู่ในระบบได้ตลอดเวลา ทำให้รังสีแพทย์สามารถเปรียบเทียบภาพต่างๆ ได้ตลอดเวลาและวางแผนการตรวจวินิจฉัยได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การตรวจวินิจฉัยและการรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังช่วยลดการถ่ายเอกซเรย์ซ้ำ เพราะระบบการถ่ายเอกซเรย์และการเก็บภาพแบบ Digital นั้นรังสีแพทย์สามารถที่จะทำการปรับภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและปรับความสว่าง ความคมขัดของภาพเพิ่มได้อีกหลังจากการตรวจ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการล้างฟิล์ม (น้ำยาล้างฟิล์มและน้ำเสียจากเครื่องล้างฟิล์ม) ลดพื้นที่ในการจัดเก็บฟิล์มเอกซเรย์ จะไม่มีการเสื่อมสภาพของภาพรังสีเพราะว่าข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีจะถูกเก็บในรูปแบบ Digital

(ศูนย์ถันยรักษ์มี PACS Server ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณที่มากเพียงพออย่างน้อย20ปี และมีจออ่านผลที่มีความละเอียดสูงสำหรับรังสีแพทย์มากถึง13 เครื่อง)