เบอร์โทร 0-2411-5657-9

อัลตร้าซาวด์อัตโนมัติแบบ 3 มิติ Automated Breast Ultrasound (ABUS)

เป็นนวัตกรรมการตรวจอัลตราซาวนด์แบบสามมิติเพื่อการคัดกรองมะเร็งเต้านมสำหรับผู้หญิงที่มีลักษณะเนื้อเต้านมหนาทึบ

ทำไมต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง ABUS เพิ่มด้วย?

เนื่องจากการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องแมมโมแกรมเพียงอย่างเดียว อาจมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อน ในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ในรายที่มีความหนาทึบของเนื้อเยื่อเต้านมมาก โดย การตรวจด้วยเครื่อง ABUS ได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถช่วยแพทย์ค้นหามะเร็งได้แม่นยำมากขึ้น หลังจากการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมปกติ

ข้อจำกัดในการทำแมมโมแกรม

• ความไวในการตรวจพบมะเร็งเต้านม จากภาพ แมมโมแกรมเพียงอย่างเดียวจะลดลงในกลุ่มสตรีที่มีลักษณะเนื้อเต้านมหนาทึบ
• ลักษณะเนื้อเต้านมของผู้หญิงไทยมีความหนาทึบมากกว่าผู้หญิงตะวันตก ซึ่งจากสถิติของผู้มารับการตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์ 5 ปีย้อนหลัง พบจำนวนสตรีที่มีลักษณะเนื้อเต้านมหนาทึบ 77.2 % ดังนั้น การวินิจฉัยจากภาพแมมโมแกรมเพียงอย่างเดียว อาจจำกัดความไวในการตรวจหามะเร็งเต้านม ในระยะแรกเริ่ม จึงใช้อัลตราซาวนด์เข้ามาช่วย
• ในกรณีที่ถ่ายภาพแมมโมแกรมแล้วพบสิ่งผิดปกติ เช่น ก้อน การใช้อัลตราซาวนด์จะช่วยในการวินิจฉัยแยกระหว่างก้อนเนื้อกับถุงน้ำได้

ประโยชน์ในการทำอัลตราซาวนด์อัตโนมัติแบบ 3 มิติ (ABUS)

• ช่วยเพิ่มความไวในการตรวจหามะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่ม ในกลุ่มสตรีที่มีลักษณะเนื้อเต้านมหนาทึบ
• ไม่มีปริมาณรังสีที่จะได้รับเพิ่มเติมจากจากการทำแมมโมแกรม
• รังสีแพทย์สามารถเลือกดูภาพได้หลายระนาบ และปรับหมุนมุมมองหรือเลื่อนดูภาพที่ความลึกแตกต่างกันได้จากชุดข้อมูลภาพ อัลตราซาวนด์แบบสามมิติที่ได้จากซอฟแวร์ของเครื่อง
• การตรวจด้วยการทำอัลตราซาวนด์อัตโนมัติแบบสามมิติไม่ได้แปลว่าผู้มารับการตรวจจะมีความผิดปกติที่เต้านม แต่ช่วยให้ข้อมูลเสริมในการวินิจฉัยของรังสีแพทย์ให้มีความแม่นยำมากขึ้นจากการทำแมมโมแกรมและการทำอัลตราซาวด์แบบสองมิติในปัจจุบัน
• การศึกษาซ้ำ รวมถึงการเปรียบเทียบภาพจะให้ผลได้ใกล้เคียงกัน โดยไม่ขึ้นกับแพทย์ผู้ตรวจหรือนีกรังสีการแพทย์ที่ทำการตรวจให้กับผู้มาตรวจ เนื่องจากเป็นการสแกนเต้านมอัตโนมัติจากเครื่องอัลตราซาวนด์
• ในกรณีที่พบความผิดปกติหลายตำแหน่ง สามารถแสดงภาพให้เห็นความเชื่อมโยงกัน หรือดูระยะห่างระหว่างก้อนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความกว้างของหัวตรวจอัลตราซาวนด์สามมิติมีความยาวมากกว่าหัวตรวจอัลซาวนด์ทั่วไป ถึงสามเท่า