เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ทีมแพทย์

รังสีแพทย์ประจำศูนย์ถันยรักษ์

 • แพทย์หญิงทิชากร ศรีอนุชาต
 • แพทย์หญิงณัฎฐิณี เอี่ยมสวัสดิกุล
 • แพทย์หญิงมณฑนรรห์ ศรีวนิชย์
 • แพทย์หญิงลัสนรรห์ เลิศดำรงค์เดช
 • แพทย์หญิงวิภาวรรณ อภิวาท
 • แพทย์หญิงพูลพิศ ธงไชย
 • แพทย์หญิงนภารัตน์ วีรวรรณ
 • นายแพทย์เฉลิมเดช กรรณวัฒน์
 • แพทย์หญิงวราภรณ์ เพี้ยนภักตร์
 • แพทย์หญิงกุลยา ทาระชาติ
 • แพทย์หญิงประภาลักษณ์ ไชยเจริญ

รังสีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • แพทย์หญิงกอบกุล เมืองสมบูรณ์
 • แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ชัยเจริญ
 • แพทย์หญิงวรปารี สุวรรณพฤกษ์

รังสีแพทย์จากโรงพยาบาลอื่น

 • นายแพทย์กฤษฏา ชูศรี
 • แพทย์หญิงนฤมล ศรีสุธาพรรณ ฮาร์โกรฟ
 • แพทย์หญิงพัชราวดี โตวรรณสูตร
 • แพทย์หญิงรสกร วหาวิศาล
 • แพทย์หญิงวรนุช ตั้งเจริญเสถียร
 • แพทย์หญิงวิลักษณ์ ชูอ่องสกุล
 • แพทย์หญิงสุชาดา แทนประเสริฐสุข
 • แพทย์หญิงสุรีย์พร โรจนพิทยากร

แพทย์ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงวรนุช ตั้งเจริญเสถียร