เบอร์โทร 0-2411-5657-9

นักรังสีการแพทย์

แผนกรังสีเทคนิค

 • นางสาวอสมา วัชรอุดมการ
 • นางสาวชนาภา ทุเรทพล
 • นางสาวสุสินี วงษ์สมตระกูล
 • นางสาวปพิชญา ชาวทองหลาง
 • นางสาวกัลยานี เขียวเกษม
 • นางสาววิไลวรรณ ฤทธิยูง
 • นางสาววัชราภรณ์ คำอิ่น
 • นางสาวอารยา สาตร์เพ็ชร
 • นางสาวชราลัย นาคจรุง
 • นางสาวกนกพร รุ่งเรืองบูรณะกุล
 • นางสาวธนิตนันท์ หมายเจริญ
 • นางสาวสุขรดา สุรบรรณ์