เบอร์โทร 0-2411-5657-9

สิทธิ์โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิ์บัตรทอง)

วิถีการดำเนินการ

 • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ ที่ ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 ห้อง 101 โรงพยาบาลศิริราช
 • ติดต่อขอหนังสือรับรองการส่งตัวผู้ป่วยจากสถานพยาบาลต้นสังกัดที่ระบุในบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิ์ 30 บาท)

  2.1 ผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลศิริราช การใช้บริการต้องไปใช้บริการที่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช

  เปิดให้บริการ : วันจันทร์ เวลา 07.00 - 19.00 น. และ วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 07.00 - 18.00 น.

  ปิดให้บริการ : วันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  2.2 ผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลอื่น ต้องติดต่อสถานพยาบาลหลักตามที่ระบุในบัตรก่อนทุกครั้ง

 • นำเอกสารสิทธิ์ ได้แก่

  - บัตรประชาชน
  - บัตรโรงพยาบาลศิริราช
  - บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.หลัก
  - หนังสือส่งตัวจากรพ.ต้นสังกัด

  ไปติดต่อที่ห้อง OPD 101 ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช เพื่อยืนยันสิทธิ

  3.1 ต้องมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลหลัก ระบุให้มาตรวจเต้านมและสิทธิ์ครอบคลุมถึงวันที่ตรวจ

  3.2 หากไม่มีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลหลักถือเป็นการใช้บริการผิดขั้นตอน ผู้รับบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายเองตามระเบียบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 • พบแพทย์หน่วยตรวจคลินิกเต้านม แจ้งอาการปรึกษาแพทย์ เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย (ใบคำสั่งแพทย์สั่งตรวจ-เอกซเรย์เต้านม)
 • นำใบส่งตรวจวินิจฉัยติดต่อขอวันนัดตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 7
 • มาตรวจตามวันเวลานัดหมาย โดยนำใบส่งตรวจวินิจฉัยและเอกสารสิทธิ ได้แก่ บัตรประชาชน, หนังสือส่งตัวจากรพ.ต้นสังกัด, บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ต้นสังกัด , บัตรโรงพยาบาลศิริราช ไปยืนยันสิทธิ์ที่ ห้อง 101 ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรับรองสิทธิ ก่อนขึ้นมาตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์
 • ลงทะเบียนรายงานตัวที่ศูนย์ถันยรักษ์ตามเวลานัดหมาย โดยยื่นเอกสารใบส่งตรวจวินิจฉัยและใบรับรองสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า(ที่เปิดสิทธิ์ในวันที่ตรวจ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
 • เมื่อตรวจเอกซเรย์เต้านมเสร็จแล้ว ผู้มาตรวจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อยื่นเอกสารสทธิ์พร้อมเซ็นชื่อในใบแจ้งหนี้

หมายเหตุ :

หากไม่สามารถมาตรวจตามนัดได้ กรุณาเลื่อนนัดโทร 02-4115657-9, 02-4122652-3 ต่อ 301- 307