เบอร์โทร 0-2411-5657-9

สิทธิ์ข้าราชการ

วิถีการดำเนินการ

 • ผู้มาตรวจต้องทำแฟ้มประวัติและมีเลขประจำตัวคนไข้ของโรงพยาบาลศิริราช (HN)
 • พบศัลยแพทย์ หน่วยตรวจคลินิกเต้านม หรือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง แจ้งอาการ / ปรึกษา เพื่อส่งตรวจ Mammogram
 • นำใบส่งตรวจวินิจฉัยไปขอรับนัดที่ศูนย์ถันยรักษ์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 7 (โปรดอย่าทำหาย) หรือโทรนัดตรวจที่หมายเลข 0-2411-5657-9 , 0-2412-2652-3 ต่อ 301 - 307
 • มาตรวจตามวัน เวลาที่นัดหมาย ตรงเวลา โดยนำใบส่งตรวจวินิจฉัยมาด้วย หากมาตรวจไม่ได้ ตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าที่หมายเลข 0-2411-5657-9 , 0-2412-2652-3 ต่อ 301 - 307
 • การชำระเงินค่าตรวจทำได้ 2 กรณี

  กรณีคนไข้นอก

  1. ทดลองจ่ายเงินสดหรือชำระด้วยบัตรเครดิต (วีซ่า , มาสเตอร์การ์ด) แล้วนำใบเสร็จรับเงิน ไปดำเนินการเบิกจากราชการได้ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด

  2. ยื่นเรื่องที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อสิทธิ์ผ่าน (ประมาณ 15 วันหลังสมัครใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลศิริราช) ทางโรงพยาบาล จะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บกับทางราชการโดยตรง โดยผู้มาตรวจชำระค่าใช้ จ่ายส่วนเกิน 200 บาท ที่ศูนย์ถันยรักษ์ เป็นส่วนที่เบิกไม่ได้จากกรมบัญชีกลาง