เบอร์โทร 0-2411-5657-9

สิทธิประกันสังคม

ขั้นตอนการบริการผู้มาตรวจสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช หรือ โรงพยาบาลอื่น

  • ติดต่อเวชระเบียน ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น1 ห้อง100 ยื่นใบนัด (ถ้ามี) หรือเอกสารสิทธิ เช่น บัตรประชาชน, เอกสารรับรองค่ารักษาพยาบาล (กรณีต่าง ร.พ.) เพื่อตรวจสอบสิทธิ
  • พบแพทย์หน่วยตรวจคลินิกเต้านม หรือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง แจ้งอาการ/ปรึกษาแพทย์ เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย (ใบคำสั่งแพทย์สั่งตรวจเอกซเรย์เต้านม)
  • นำใบส่งตรวจวินิจฉัยติดต่อขอวันนัดตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 7
  • มาตรวจตามวันเวลานัดหมาย โปรดนำใบส่งตรวจวินิจฉัยและเอกสารสิทธิ์ เช่น บัตรประชาชน, เอกสารรับรองค่ารักษาพยาบาล (กรณีต่าง ร.พ.) ไปยืนยันสิทธิที่เวชระเบียน ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น1 ห้อง100 ก่อนขึ้นมาตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์
  • เมื่อตรวจกับทางศูนย์ถันยรักษ์เสร็จแล้ว ผู้มาตรวจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ทุกครั้ง

หมายเหตุ :

- หากไม่สามารถมาตรวจตามนัดได้ กรุณาเลื่อนนัดโทร 02-4115657-9, 02-4122652-3 ต่อ 301- 307