เบอร์โทร 0-2411-5657-9

สิทธิเบิกอื่นๆ

หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ , การบินไทย , ธนาคาร , ประกันชีวิต ฯลฯ เป็นไปตามที่แต่ละหน่วยงานกำหนด ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะปฏิบัติไม่เหมือนกัน เช่น

  • ผู้มาตรวจต้องถ่ายสำเนาใบส่งตรวจวินิจฉัยเพผื่อไปประกอบการเบิก (ในกรณีที่หน่วยงานของท่านต้องใช้)
  • หากต้องการใบรับรองแพทย์ ผู้มาตรวจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ต้อนรับก่อนเข้ารับการตรวจ โดยจะระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ได้มารับการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในวันดังกล่าวจริง หรือ เจาะชิ้นเนื้อในวันดังกล่าวจริง
  • กรณีเบิกจากประกันชีวิต
    • กรณีผู้มาตรวจที่ไม่มีแพทย์ส่งมาตรวจและเบิกได้จากประกันชีวิต ทางศูนย์ถันยรักษ์สามารถลงรายละเอียดในใบเคลมประกันเรื่องการรักษาได้
    • กรณีผู้ตรวจที่มีแพทย์ส่งมาตรวจให้กลับไปหาแพทย์เจ้าของไข้