เบอร์โทร 0-2411-5657-9

คณะกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ประธานกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการ

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองประธานกรรมการ

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

กรรมการ

ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา

กรรมการ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

กรรมการ

ผศ.นพ.วิศิษฐ์ วามวาณิชย์

กรรมการ

รศ.นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา

กรรมการ

รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์

กรรมการ

นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์

กรรมการ

นางสาวภาวนา เนียมลอย

กรรมการและเหรัญญิก

นางบุษดี เจียรวนนท์

กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษา

นพ.วัลลภ ไทยเหนือ

ที่ปรึกษา

ศ. นพ.ไพรัช เทพมงคล

ที่ปรึกษา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประธานกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองประธานกรรมการ

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

กรรมการ

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

กรรมการ

ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา

กรรมการ

ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

กรรมการ

รศ.นพ.พิศิษฐ์ จิรวงศ์

กรรมการ

นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์

กรรมการและเลขาธิการ

นาย ยศ เอื้อชูเกียรติ

กรรมการ

นาง มนัสวี ธาดาสีห์

เจ้าหน้าที่เลขานุการ