เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิถันยรักษ์ฯ

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 271 ของกระทรวงการคลัง ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชดำริช่วยเหลือหญิงไทยให้พ้นภัยจากมะเร็งเต้านม จึงได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวน 12 ล้านบาท เป็นทุนเริ่มแรก และพระราชทานชื่อมูลนิธิ “ถันยรักษ์” ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ และทรงแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ซึ่งต่อมาทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 สืบมา

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำคณะกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ มาปรึกษากับคณะกรรมการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อพ.ศ. 2537 และได้มีมติจัดตั้งศูนย์ถันยรักษ์ ขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2538 ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ถันยรักษ์ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ เห็นความสำคัญของการมีศูนย์วินิจฉัยโรคของเต้านมโดยเฉพาะ เนื่องจาก

  • การวินิจฉัยและการดูแลรักษามะเร็งเต้านมจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง เพื่อผู้ป่วยได้มีการดูแลอย่างดีเป็นองค์รวม มีความถูกต้องได้มาตรฐานตามหลักสากล อีกทั้ง มีความสะดวกและรวดเร็ว
  • มีรังสีแพทย์ที่มีประสบการณ์ในด้านการตรวจเต้านม มีการปรึกษาในทีมแพทย์และลงความเห็น ในกรณีคนไข้มีความผิดปกติที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้การตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว
  • มีรังสีแพทย์ที่ชำนาญและสนใจเฉพาะทางด้านภาพวินิจฉัยโรคของเต้านม
  • มีนักรังสีการแพทย์ที่มีความชำนาญและทักษะในการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม
  • มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ หรือใช้เป็นแหล่งสืบค้นและฝึกหัดการแปลผลภาพถ่ายรังสี ให้แก่รังสีแพทย์ผู้สนใจได้

"ให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้อย่างเหมาะสม และให้รักษาคนจนคนรวยโดยเท่าเทียมกัน"

พระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันพระราชทานเงินก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ปี พ.ศ. 2537

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/08/2559