เบอร์โทร 0-2411-5657-9

วัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  • ส่งเสริมให้มีการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม ด้วยเครื่องมือแพทย์และเทคนิคที่ทันสมัย มีระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดี
  • พัฒนาวิทยาการด้านการตรวจวินิจฉัยเต้านม โดยการฝึกอบรมรังสีแพทย์และนักรังสีการแพทย์ให้มีทักษะเชี่ยวชาญทางด้านนี้
  • เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสถิติ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคของเต้านมแก่แพทย์และประชาชนทั่วไปในสื่อต่างๆ
  • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ