เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง 98 คน ในหัวข้อ

ย ๐Ÿ”Š โรคมะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามสุขภาพของสตรีไทย ในปัจจุบันมีอัตราการป่วยและอัตราการตายสูงขึ้นเรื่อยๆ มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน ) จึงได้ทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง 98 คน ในหัวข้อ โ€œ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ โ€œ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการป้องกัน replicas patek philippe เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวและเห็นความสำคัญของการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะแรกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่ อสม. ที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้จะได้นำไปเผยแพร่กับประชาชนทั่วไป ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ที่ได้ทำต่อเนื่องร่วมกันมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
#ศูนย์ถันยรักษ์
#saveyourbreast
#เต้าต้องตรวจ
#ตรวจมะเร็งเต้านม