เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา ๖๕ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา ๖๕ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
#ศูนย์ถันยรักษ์