เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรมแบบ online โดยการโพสต์ข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

ในวันที่ 7-31 เดือนสิงหาคม ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรมแบบ online โดยการโพสต์ข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง มีการจัดทำแบบทดสอบวัดความรู้ที่ได้ให้ไปในเบื้องต้น และในวันที่ 9-10 เดือนสิงหาคม ได้มีการจัดบูธมะเร็งเต้านมในงาน กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ปีที่ 9 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง