โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

 • การแปลผลแมมโมแกรม และอัลตราซาวนด์เต้านม
 • การแปลผลแมมโมแกรม และอัลตราซาวนด์เต้านม อ้างอิงตาม Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) เพื่อให้การสื่อสารผลการตรวจวินิจฉัยระหว่างทีมแพทย์ มีความถูกต้อง และความเข้าใจที่ตรงกัน หลังจากประเมินความผิดปกติสมบูรณ์แล้ว รังสีแพทย์จะแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่อไป

  BI-RADs 0 ควรทำการตรวจอื่นๆเพิ่มเติม หรือควรนำฟิล์มเก่ามาเปรียบเทียบ

  BI-RADs 1 ตรวจไม่พบความผิดปกติใด แนะนำตรวจแมมโมแกรมประจำปี

  BI-RADs 2 ตรวจพบความผิดปกติที่ไม่มีความน่าสงสัยที่จะเป็นมะเร็ง เช่น ถุงน้ำ , หินปูนชนิดไม่อันตราย

  BI-RADs 3 ตรวจพบความผิดปกติที่มีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยมาก ในกลุ่มนี้รังสีแพทย์จะแนะนำให้ตรวจติดตามระยะสั้นทุก 6 เดือน ในช่วงหนึ่งปีแรก ถ้าความผิดปกตินั้น ไม่เปลี่ยนแปลง อาจนัดตรวจติดตามต่อทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี จนครบ 2 ปี

  BI-RADs 4 ตรวจพบความผิดปกติที่มีโอกาสเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับลักษณะความผิดปกติที่พบ ในกลุ่มนี้รังสีแพทย์จะแนะนำการตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อทางเซลล์หรือพยาธิวิทยาต่อไป

  BI-RADs 5 ตรวจพบความผิดปกติที่มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงมาก ความผิดปกติในกลุ่มนี้ ต้องตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อทางเซลล์ หรือพยาธิวิทยาต่อไป

  BI-RADs 6 กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อ หรือ ผ่าตัดมาแล้ว และทราบว่าเป็นมะเร็ง แต่ยังไม่ได้รับการรักษา หรือยังรักษาไม่ครบถ้วน ในกลุ่มนี้แพทย์จะแนะนำการรักษาให้เสร็จสมบูรณ์

  #ศูนย์ถันยรักษ์
  #saveyourbreast
  #เต้าต้องตรวจ
  #ตรวจมะเร็งเต้านม