โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ

  • วัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ
    1. ส่งเสริมให้มีการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมด้วยเครื่องมือแพทย์และเทคนิคที่ทันสมัย มีระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ มีประสิทธิภาพที่ดี
    2. พัฒนาวิทยาการด้านการตรวจวินิจฉัยเต้านม โดยการฝึกอบรมรังสีแพทย์และนักรังสีการแพทย์ ให้มีทักษะเชี่ยวชาญ ทางด้านนี้
    3. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสถิติ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคของเต้านมแก่แพทย์และประชาชนทั่วไป ในสื่อต่างๆ
    4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ