โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

แมมโมแกรม

สิทธิการรักษาพยาบาลและค่าบริการตรวจ

 • ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช
  สิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. วันมาตรวจ นำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด เสียบตรวจสอบสิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ที่เครื่องตรวจสอบสิทธิ ณ จุดบริการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ ศรีนครินทร์ หรือ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  ค่าบริการตรวจ ในเวลาราชการ ชำระเพิ่ม 200 - 600 บาท นอกเวลาราชการ ชำระเพิ่ม 500 - 900 บาท
  สิทธิเบิกราชการอื่นๆ
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. วันมาตรวจ นำใบส่งตรวจวินิจฉัย มาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ถันยรักษ์
  ค่าบริการตรวจ ในเวลาราชการ ค่าบริการ 2,400 - 3,100 บาท นอกเวลาราชการ ค่าบริการ 2,700 - 3,400 บาท
  สิทธิประกันสังคม (โรงพยาบาลศิริราช)
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. วันมาตรวจ นำใบส่งตรวจวินัจฉัย ไปติดต่อหน่วยเวชระเบียน ห้อง 100 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ หน่วยตรวจประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช ชั้น 3 ตึกนวมินทร์ฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์
  ใบส่งตรวจวินิจฉัย ไม่ประทับตรา “คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ”
  สิทธิประกันสังคม ไม่สามารถนัดหมายตรวจนอกเวลาราชการได้
  สิทธิประกันสังคม (โรงพยาบาลอื่น)
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. นำใบส่งตรวจวินิจฉัย ไปติดต่อโรงพยาบาลต้นสังกัดที่มีสิทธิประกันสังคม เพื่อขอแบบสำหรับ ส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ
  3. วันมาตรวจ นำใบส่งตรวจวินิจฉัย และแบบสำหรับส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ จากโรงพยาบาลต้นสังกัดที่มีสิทธิประกันสังคม ไปติดต่อที่หน่วยเวชระเบียน ห้อง 100 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ หน่วยตรวจประกันสังคม ชั้น 3 ตึกนวมินทร์ฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์
  ใบส่งตรวจวินิจฉัย ไม่ประทับตรา “คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ”
  สิทธิประกันสังคม ไม่สามารถนัดหมายตรวจนอกเวลาราชการได้
  สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) (โรงพยาบาลศิริราช)
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. นำใบส่งตรวจวินิจฉัย ไปติดต่องานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล เพื่อขอแบบการส่งปรึกษาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลศิริราช
  3. วันมาตรวจ นำใบส่งตรวจวินิจฉัย และแบบการส่งปรึกษาผู้ป่วยฯ ไปติดต่อหน่วยตรวจสอบสิทธิ งานสิทธิประกันสุขภาพ ห้อง 101 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก เพื่อยืนยันสิทธิ์ และนำบัตรประจำตัวประชาชน สมาร์ทการ์ด เสียบตรวจสอบสิทธิที่เครื่องตรวจสอบสิทธิ ณ จุดบริการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือ บริเวณ หน้าลิฟต์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  ทั้งนี้ แบบการส่งปรึกษาผู้ป่วยฯ ต้องระบุโรคเกี่ยวกับเต้านมเท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ ใบส่งตรวจวินิจฉัย ไม่ประทับตรา “คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ” สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถนัดหมายตรวจนอกเวลาราชการได้
  สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) (โรงพยาบาลอื่น)
  1. พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  2. นำใบส่งตรวจวินิจฉัย ไปติดต่อโรงพยาบาลต้นสังกัดที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อ ขอแบบสำหรับส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ
  3. วันมาตรวจ นำใบส่งตรวจวินิจฉัย และแบบสำหรับส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ ไป ติดต่อหน่วยตรวจสอบสิทธิ งานสิทธิประกันสุขภาพ ห้อง 101 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก เพื่อยืนยัน สิทธิ์ และนำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด เสียบตรวจสอบสิทธิที่เครื่องตรวจสอบสิทธิ ณ จุดบริการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือ บริเวณ หน้าลิฟต์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  ทั้งนี้ แบบการส่งปรึกษาผู้ป่วยฯ ต้องระบุโรคเกี่ยวกับเต้านมเท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ ใบส่งตรวจวินิจฉัย ไม่ประทับตรา “คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ” สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถนัดหมายตรวจนอกเวลาราชการได้
  สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) (สิทธิว่าง)

  เนื่องจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีประกาศยกเลิกสัญญากับสถานพยาบาล และให้ถือเป็นสิทธิว่าง หากผู้มาตรวจถือสิทธิว่าง ซึ่งจะถือเป็นสิทธิพิเศษที่สามารถเข้ารับการรักษา พยาบาลในสถานพยาบาลที่มีหน่วยปฐมภูมิ สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนกว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะจัดหาสถานพยาบาลใหม่เข้าสู่ระบบให้ประชาชน เลือกใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล

  ทั้งนี้ วันมาตรวจ ต้องนำใบส่งตรวจวินิจฉัย และแบบสำหรับส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจ หรือรักษา ต่อจากโรงพยาบาลต้นสังกัดที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไปติดต่อหน่วยตรวจสอบสิทธิ งานสิทธิประกันสุขภาพ ห้อง 101 ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก เพื่อยืนยันสิทธิ์ และนำบัตรประจำตัว ประชาชนสมาร์ทการ์ด เสียบตรวจสอบสิทธิที่เครื่องตรวจสอบสิทธิ ณ จุดบริการ ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก หรือ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

  เบิกไม่ได้
  1. หากต้องการใบส่งตรวจวินิจฉัย พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย และนำมา ในวันตรวจ
  2. มาตรวจด้วยตนเอง สามารถมาตรวจตามวัน – เวลาที่นัดไว้

  ค่าบริการตรวจ ในเวลาราชการ ค่าบริการ 2,400 - 3,100 บาท
  นอกเวลาราชการ ค่าบริการ 2,700 - 3,400 บาท

  หมายเหตุ ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล มีค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท กรณีตรวจนอกเวลาราชการ มีค่าธรรมเนียมศูนย์ถันยรักษ์ 400 บาท / ครั้ง ตามอัตราที่โรงพยาบาลศิริราชกำหนด

 • ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS อาคาร ICS
  สิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง
  • พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  • โดย SIRIRAJ H SOLUTIONS คิดค่าบริการใบส่งตรวจวินิจฉัย 800 - 1,000 บาท
  ค่าบริการตรวจ 2,900 - 3,700 บาท ส่วนเกินสิทธิ 500 - 1,300 บาท
  สิทธิเบิกราชการอื่นๆ
  • พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย
  • โดย SIRIRAJ H SOLUTIONS คิดค่าบริการใบส่งตรวจวินิจฉัย 800 - 1,000 บาท
  ค่าบริการตรวจ 2,900 - 3,700 บาท
  เบิกไม่ได้ ค่าบริการตรวจ 2,900 - 3,700 บาท