โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS อาคาร ICS

สิทธิการรักษาพยาบาลและค่าบริการตรวจ

  • สิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง
  • พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย โดย SIRIRAJ H SOLUTIONS คิดค่าบริการใบส่งตรวจวินิจฉัย 800 – 1,000 บาท ค่าบริการตรวจ 2,900 – 3,700 บาท ส่วนเกินสิทธิ 500 – 1,300 บาท

  • สิทธิเบิกราชการอื่นๆ
  • พบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบส่งตรวจวินิจฉัย โดย SIRIRAJ H SOLUTIONS คิดค่าบริการใบส่งตรวจวินิจฉัย 800 – 1,000 บาท ค่าบริการตรวจ 2,900 – 3,700 บาท

  • เบิกไม่ได้
  • ค่าบริการตรวจ 2,900 – 3,700 บาท