โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS อาคาร ICS

 • ประวัติความเป็นมา
 • ด้วยพันธกิจคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต เพิ่มช่องทาง การเข้าถึงบริการสุขภาพที่เข้าถึงง่าย สอดคล้องกับ lifestyle ในสังคมปัจจุบัน เกี่ยวกับการจัดบริการทางการแพทย์ ที่มุ่งเน้นประชาชนกลุ่มสุขภาพดี ภายใต้แนวคิด “ดูแลก่อน ไม่ต้องเจ็บป่วย” และเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ให้บริการ แบบไร้รอยต่อ เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

  ศูนย์ถันยรักษ์ เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต จึงจัดตั้ง “ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS อาคาร ICS” ขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพเต้านมครบวงจรแห่งแรก นอกพื้นที่โรงพยาบาล และเป็นแห่งแรกในศูนย์การค้า เพิ่มมิติใหม่ให้กับผู้รับบริการ โดยไม่ต้องเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาล เน้นย้ำแนวคิดที่ว่า “Healthy First” ซึ่งหมายถึงความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตจะต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพดี ศูนย์ถันยรักษ์ฯให้บริการ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานสากล โดยมีระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ (QC & QA system) รวมถึงรังสีแพทย์และนักรังสีการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเต้านมประจำศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบ

 • วัตถุประสงค์
  1. ขยายการบริการ เพื่อรองรับบริการที่เป็นเลิศ
  2. ให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานสากลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านเต้านม
  3. ให้บริการสุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ภายใต้แนวคิด “ดูแลก่อน ไม่ต้องป่วย”
  4. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้สนใจ เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมมากขึ้น
  5. เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)